تعاریف:

در این بخش شما یاد می گیرید تعاریف برخی از اصطلاحات رایج در زبیکس: Host دیوایس شبکه است که ما میخواهیم آن را مانیتور کنیم. Host group یک گروه منطقی از Hostها ،که شامل Hostها و Templateها است . Host،Template داخل یک Host group هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند وبرای …