چکیده:

  زبیکس شامل چندین مولفه اصلی می باشد که این مولفه ها عبارتند از: Server یک مولفه مرکزی است که مسول گزارش گیری از agentهای موجود است که اطلاعات آماری و جامعی را به ما می دهد. به زبان ساده سرور یک انبار یا مخزن مرکزی است که همه ی پیکربندی …